Вярата

Църквата има следния СИМВОЛ НА ВЯРАТА, с който е нужно всеки да се съобразява:

Вярваме в Единния, Свят, Жив и Вечен Бог, Който е Дух. Той е Творец, суверенен Господ, Съхранител на всичко видимо и невидимо, безграничен във власт, мъдрост, справедливост, благост и любов, и управлява с милост за благото и спасението на човеците, и за слава на Своето Име. Вярваме, че Бог разкрива Себе Си като Свята Троица – Отец, Син и Свят Дух, отличаващи се, но неделими, вечни и в едно естество, власт и воля към света.
*
Вярваме в Господ Исус Христос, истински Бог и истински Човек, в Когото Божественото и човешкото естество са съвършено и неделимо свързани. Относно Божественото Му естество, Той е Единородният Син на Бог Отец, Вечното Божие Слово, чрез Когото всичко е станало. Относно човешкото Му естество, Той е Въплътеното Божие Слово, роден от Дева Мария, чрез силата на Святия Дух. За нас и нашето спасение, Той се въплъти, живя съвършен живот, пострада, бе разпнат на кръст при управлението на Понтийския Пилат, умря и бе погребан. На третия ден възкръсна от мъртвите, според Писанието, възлезе на небесата и седна отдясно на Отец, откъдето ще дойде отново в слава. Той е вечният Спасител и Ходатай, Който се застъпва за нас, Който ще съди всички и чието Царство е вечно.
*
Вярваме в Святия Дух, Животворящият Господ, единосъщен с Отец и Сина, Комуто се покланяме и славим наравно с Отец и Сина. Той обвинява света за грях, за правда и за съдба. Святият Дух води човеците чрез вяра към Благовестието, до примирение с Бога, спасение и вечен живот. Той напомня на християните всичко, което Господ Исус Христос е казал, оживотворява Писанията, проявява всяка от Своите дарби чрез вярващите, според както Му е угодно, утешава, поддържа, укрепва и води християните във всяка истина.
*
Вярваме в Святата Библия на Стария и Новия Завет, която ни разкрива Божието Слово и воля относно всичко, свързано с нашето спасение, и това, което е необходимо за него. Чрез Святия Дух, Библията трябва да се приема като единствено истинно правило за вяра, спасение и вечен живот. Това, което не е открито или постановено от Светите Писания, включително и всяка човешка опитност, не трябва да бъде утвърждавано като принадлежащо на вярата или съществено за спасението.
*
Вярваме в Едната Свята, Вселенска и Апостолска Църква, която е обществото на всички истински вярващи под господството на Исус Христос. Тя е общението на спасените, където Божието Слово бива проповядвано, чуто, прието и живяно от призвани от Бога човеци и където тайнствата биват надлежно отслужвани според Христовата заповед. Под водителството и дисциплината на Святия Дух, Църквата съществува за поклонение на Бога, за изграждането на вярващите и за спасението на света.
*
Вярваме, че тайнствата, определени от Христос, са външни символи и обети на вътрешната изповед на християнина и на Божията вечна и безусловна любов към нас. Те са средства на благодатта, чрез които Бог работи невидимо в нас, събуждайки, укрепвайки и потвърждавайки вярата ни в Него. Тайнствата, постановени от Христос са три: новорождение, кръщение и Господна Трапеза.
Кръщението обозначава въвеждането ни в семейството на вярата и символизира покаянието, вътрешното очистване от греха и новорожденеието чрез вяра в Исус Христос. То е белег на християнското ученичество. Кръщението е личен отговор на вяра и послушание спрямо Бога и следва личната изповед на вяра.
Господната Трапеза е представяне на нашето спасение, възпоменание на страданията и смъртта на Христос, и е символ на любовта и единството на християните с Христос и един с друг. Тези, които правилно, достойно и с вяра приемат от разчупения хляб и благословената чаша, участват духовно в тялото и кръвта на Христос и провъзгласяват Неговата жертва за нашето спасение в живота и Словото, докато Той дойде отново.
*
Вярваме, че поради неверие и непослушание човекът е отпаднал от праведност. Без Божията благодат, човекът е лишен от святост и е склонен към зло. Ако не се роди отново, чрез искрено покаяние и вяра, човек не може да види Божието Царство. Със свои собствени сили и без Божията благодат човек не може да върши това, което е угодно на Бога и прието от Него. Също вярваме, че под влиянието и чрез силата на Святия Дух, човекът е отговорен и свободен да откликне с покаяние и вяра на Божия призив и в свобода да упражнява своята воля за добро.
*
Вярваме, че /Отец чрез/ Господ Исус Христос е казал Своето суверенно и неизменимо “Да” относно всеки човек и е призвал всеки човек за спасение чрез вяра в Исус. Вярваме, че в Исус Христос Бог примири света със Себе Си. Доброволният принос на Христос на кръста е съвършената и вседостатъчна жертва за греховете на целия свят, спасяваща човека от всеки грях, без необходимост от друго нещо. Вярваме, че Бог е дал Своята благодат на всеки човек, така че всеки да може да откликне на Неговата милост и предлаганото от Него спасение.
Вярваме, че Исус Христос е жив и е същият вчера, днес и до века, мощен и днес да прощава, спасява, изцелява и да върши велики дела, чудеса и знамения.
*
Вярваме, че човек не може да бъде оправдан от Бога въз основа на дела или заслуги. Искрено каещият се грешник бива оправдан от Бога единствено чрез вяра в нашия Господ Исус Христос и жертвата на кръста. Вярваме, че новорождението е обновяването на човека в правда чрез Исус Христос и чрез силата на Святия Дух, посредством което биваме приети за Божии деца (не по естество, а по благодат) и получаваме нов и вечен живот в Христос. Така вярващият бива примирен с Бога и способен да Му служи с цяло сърце, ум, воля и сила.
*
Вярваме, че спасението на новородения е неотменимо Божие дело, ако повярвалият устои в Божията святост до край. В същото време вярваме, че Бог наказва всяко непослушание на Своите деца и с любов ги призовава да живеят в правда и святост. Вярваме, че в този свят вярващите биват съдени от Бога, и наказвани.
Вярваме, че добрите дела са естествен и логичен плод на вярата и са следствие на новораждането. Вярваме, че добрите дела, угодни и приети от Бога, произлизат от истинна и жива вяра; те са вдъхновени от Бога, принесени чрез Неговия Дух и служат за Негова слава
* **************
, Вярваме, че чрез Божието Слово и благодат, Святият Дух работи във вярващия за освещение. Чрез освещението тези, които са новородени чрез вяра в Бога, биват очистени от грях в мисъл, слово и дело, и получават способност да живеят според Божията воля. С тази Божия помощ и водителство християните израстват в подобие на Исус Христос, като се стремят към святост, без която никой няма да види Господ. Бог, е Начинател на това дело, и ТОЙ, ще доведе това дело до неговия съвършен завършек. Сам Бог е гарант за спасението и сигурността на всеки, който с вяра е откликнал на Неговата безусловна любов и призив за спасение.
Вярваме, че всички хора ще застанат под праведната съдба на Исус Христос, както в този свят, така и в Последния Ден. Вярваме във възкресението на мъртвите – на праведните за вечния живот и на нечестивите за вечно осъждение.

Йоан 11 глава

25. Рече й Исус: Аз съм възкресението и животът: който верва в мене, и да умре, ще оживее.
26. и всеки който е жив и верва в мене, до веки нема да умре. Верваш ли това?

Йоан 1:1

В начало бе Словото; и Словото бе при Бога и Бог бе Словото.

Лука 17 глава

20. И, попитан от Фарисеите, кога ще дойде царството Божие, отговори им и рече: Царството Божие нема да дойде с изглеждане;
21. нито ще ви рекат: Ето тука е, или, ето там: защото ето, царството Божие вътре във вас е.